Knihovní řád

 

1. Knihovna Nýdek  (dále jen „knihovna“) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožžňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním služžbám, vymezených knihovním zákonem (Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služžeb) a ke kulturním hodnotám, obsažženým v systematicky budovaných knihovních fondech.

2. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržžovat kontinuitu s historickými tradicemi.

3. Knihovnické služžby jsou poskytovány užživatelům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu a prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z fondů jiných knihoven.

4. Obcí schválené poplatky (paušální administrativní poplatek, sankční poplatky, poplatky za služžby, za které je provozovatel knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v Ceníku služžeb a sankcí (dále jen „ceník“), který je přílohou knihovního řádu.

5. Užživatelem knihovny se stává kažždý, kdo využije jejích služžeb.

6. Absenční půjčovní služžbu poskytuje knihovna jen těm užživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Písemnou přihláškou a svým podpisem se zavazuje, žže přistupuje na podmínky, za kterých jsou služžby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a žže odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů.

7. Kažždému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Průkaz se vystavuje na kalendářní rok a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat. Čtenářský průkaz  je nepřenosný.

8. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.

9. Za registraci v knihovně čtenář uhradí paušální administrativní poplatek dle ceníku. Tento poplatek opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv v knihovně, k absenčnímu a prezenčnímu půjčování knihovního fondu z vlastní knihovny či prosřednictvím meziknihovní služžby z jiných knihoven, k získání ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, ke zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy, k možnosti přístupu k vnějším informačním zdrojům prostřednictvím telekomunikačních zařízení, ke kterým má knihovna bezplatný přístup. Za využžívání dalších služeb čtenář uhradí poplatky dle ceníku, pokud je poplatek stanoven.

10. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.

11. Čtenáři můžže být zrušena registrace za porušení knihovního řádu nebo na jeho vlastní žžádost.

12. Čtenář můžže mít vypůjčeno zpravidla 10 dokumentů. Vypůjčené dokumenty nesmí půjčovat dalším osobám.

13. Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů. Výpůjční lhůta můžže být dvakrát prodloužžena, nežžádá-li dokument další čtenář. Další prodloužžení výpůjčky je možžné, ale jen po předložžení dokumentu.

14. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna pokuty z prodlení podle ceníku. Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu je celá záležžitost řešena právní cestou.

15. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.

16. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď  zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech můžže knihovna stanovit cenu odpovídající nabídce a poptávce na knižžním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.

17. Dokument, který je právě půjčený si čtenář může rezervovat.

18. Odbornou literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služžba se řídí platnými právními předpisy o MVS.

19. Knihovna poskytuje všem užživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, společenských funkcí apod.

20. Knihovna umožžňuje užživatelům přístup na Internet.

21. Své stížžnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář můžže sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. zřizovateli (Obec Nýdek).

22. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou aktualizace.

Aktualizováno 1. července 2016.